PLANINSKI POHOD NA KOZLEK, 997 m – SOBOTA, 23.4.22